โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1200, 1920, 2016 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1200, 1920, 2016 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1200, 1920, 2016 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1200, 1920, 2016 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1200, 1920, 2016 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1200, 1920, 2016 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1200 คือ
123456810121516202425304048506075801001201502002403004006001200

ตัวประกอบของ 1920 คือ
123456810121516202430324048606480961201281601922403203844806409601920

ตัวประกอบของ 2016 คือ
123467891214161821242832364248566372849611212614416822425228833650467210082016

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1200, 1920, 2016 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1200, 1920, 2016 คือ 48

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1200, 1920, 2016 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1200 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1920 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2016 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1200, 1920, 2016 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1200, 1920, 2016 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 48

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1200, 1920, 2016 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1200
1920
2016
2
)600
960
1008
2
)300
480
504
2
)150
240
252
3
)75
120
126
254042
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1200, 1920, 2016 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 = 48