โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 120, 420, 630 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 420, 630 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 120, 420, 630 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 120, 420, 630 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 120, 420, 630 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 420, 630 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 420 คือ
123456710121415202128303542607084105140210420

ตัวประกอบของ 630 คือ
1235679101415182130354245637090105126210315630

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 120, 420, 630 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 420, 630 คือ 30

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 420, 630 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
420 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
630 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 120, 420, 630 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 420, 630 = 2 x 3 x 5 = 30

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 420, 630 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)120
420
630
3
)60
210
315
5
)20
70
105
41421
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 420, 630 คือ = 2 x 3 x 5 = 30