โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 120, 180, 510 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 180, 510 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 120, 180, 510 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 120, 180, 510 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 120, 180, 510 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 180, 510 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 510 คือ
1235610151730345185102170255510

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 120, 180, 510 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 180, 510 คือ 30

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 180, 510 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
510 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 120, 180, 510 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 180, 510 = 2 x 3 x 5 = 30

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 180, 510 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)120
180
510
3
)60
90
255
5
)20
30
85
4617
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 180, 510 คือ = 2 x 3 x 5 = 30