โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 120, 168, 240 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 168, 240 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 120, 168, 240 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 120, 168, 240 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 120, 168, 240 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 168, 240 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 120, 168, 240 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 168, 240 คือ 24

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 168, 240 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
240 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 120, 168, 240 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 168, 240 = 2 x 2 x 2 x 3 = 24

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 168, 240 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)120
168
240
2
)60
84
120
2
)30
42
60
3
)15
21
30
5710
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 168, 240 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 = 24