โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 72, 192 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 72, 192 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 72, 192 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 72, 192 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 72, 192 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 72, 192 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 192 คือ
12346812162432486496192

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 12, 72, 192 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 72, 192 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 72, 192 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
72 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
192 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 12, 72, 192 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 72, 192 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 72, 192 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)12
72
192
2
)6
36
96
3
)3
18
48
1616
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 72, 192 คือ = 2 x 2 x 3 = 12