โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 30, 139 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 30, 139 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 30, 139 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 30, 139 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 30, 139 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 30, 139 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

ตัวประกอบของ 139 คือ
1139

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 30, 139 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 30, 139 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 30, 139 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
139 แยกตัวประกอบได้ = 139  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 12, 30, 139 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 12, 30, 139 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 30, 139 = 1