โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 14, 15 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 14, 15 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 14, 15 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 14, 15 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 14, 15 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 14, 15 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 14, 15 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 14, 15 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 14, 15 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 12, 14, 15 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 12, 14, 15 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 14, 15 = 1