โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 116, 611 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 116, 611 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 116, 611 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 116, 611 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 116, 611 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 116, 611 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 116 คือ
1242958116

ตัวประกอบของ 611 คือ
11347611

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 116, 611 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 611 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 116, 611 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
116 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
611 แยกตัวประกอบได้ = 13x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 116, 611 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 116, 611 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 611 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 116, 611 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 611 ด้วยจำนวนน้อย 116
        5
116
)611
580
31
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 31 ไปหาร 116
      3
31
)116
93
23
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 23 ไปหาร 31
     1
23
)31
23
8
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 23
     2
8
)23
16
7
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 8
    1
7
)8
7
1
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 7
    7
1
)7
7
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 611 = 1