โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 112, 120, 220 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 112, 120, 220 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 112, 120, 220 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 112, 120, 220 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 112, 120, 220 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 112, 120, 220 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 112 คือ
1247814162856112

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 220 คือ
1245101120224455110220

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 112, 120, 220 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 120, 220 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 112, 120, 220 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
112 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
220 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 112, 120, 220 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 120, 220 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 112, 120, 220 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)112
120
220
2
)56
60
110
283055
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 120, 220 คือ = 2 x 2 = 4