โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1118, 1204 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1118, 1204 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1118, 1204 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1118, 1204 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1118, 1204 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1118, 1204 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1118 คือ
12132643865591118

ตัวประกอบของ 1204 คือ
1247142843861723016021204

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1118, 1204 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1118, 1204 คือ 86

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1118, 1204 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1118 แยกตัวประกอบได้ = 2x13x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1204 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x7x43  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1118, 1204 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 43
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1118, 1204 = 2 x 43 = 86

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1118, 1204 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1118
1204
43
)559
602
1314
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1118, 1204 คือ = 2 x 43 = 86

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1118, 1204 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1204 ด้วยจำนวนน้อย 1118
         1
1118
)1204
1118
86
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 86 ไปหาร 1118
      13
86
)1118
1118
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 86
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1118, 1204 = 86