โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 110, 150, 194 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 150, 194 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 110, 150, 194 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 110, 150, 194 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 110, 150, 194 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 150, 194 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

ตัวประกอบของ 194 คือ
1297194

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 110, 150, 194 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 150, 194 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 150, 194 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
194 แยกตัวประกอบได้ = 2x97  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 110, 150, 194 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 150, 194 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 150, 194 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)110
150
194
557597
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 150, 194 คือ = 2