โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 11, 44, 121 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 44, 121 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 11, 44, 121 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 11, 44, 121 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 11, 44, 121 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 44, 121 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 11 คือ
111

ตัวประกอบของ 44 คือ
124112244

ตัวประกอบของ 121 คือ
111121

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 11, 44, 121 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 11, 44, 121 คือ 11

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 11, 44, 121 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
11 แยกตัวประกอบได้ = 11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
44 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
121 แยกตัวประกอบได้ = 11x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 11, 44, 121 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 11, 44, 121 = 11

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 11, 44, 121 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

11
)11
44
121
1411
ตอบ ห.ร.ม.ของ 11, 44, 121 คือ = 11