โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1080, 3528 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1080, 3528 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1080, 3528 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1080, 3528 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1080, 3528 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1080, 3528 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1080 คือ
123456891012151820242730364045546072901081201351802162703605401080

ตัวประกอบของ 3528 คือ
123467891214182124283642495663728498126147168196252294392441504588882117617643528

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1080, 3528 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1080, 3528 คือ 72

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1080, 3528 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1080 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3528 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1080, 3528 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1080, 3528 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1080, 3528 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)1080
3528
2
)540
1764
2
)270
882
3
)135
441
3
)45
147
1549
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1080, 3528 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1080, 3528 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3528 ด้วยจำนวนน้อย 1080
         3
1080
)3528
3240
288
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 288 ไปหาร 1080
       3
288
)1080
864
216
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 216 ไปหาร 288
      1
216
)288
216
72
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 216
      3
72
)216
216
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 72
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1080, 3528 = 72