โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 324 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 324 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 324 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 324 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 324 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 324 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 324 คือ
123469121827365481108162324

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 324 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 324 คือ 108

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 324 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
324 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 108, 324 ออกมา คือ 2, 2, 3, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 324 = 2 x 2 x 3 x 3 x 3 = 108

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 324 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
324
2
)54
162
3
)27
81
3
)9
27
3
)3
9
13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 324 คือ = 2 x 2 x 3 x 3 x 3 = 108

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 324 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 324 ด้วยจำนวนน้อย 108
        3
108
)324
324
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 108
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 324 = 108