โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 120, 132 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 120, 132 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 120, 132 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 120, 132 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 120, 132 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 120, 132 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 120, 132 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 120, 132 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 120, 132 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
132 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 108, 120, 132 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 120, 132 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 120, 132 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
120
132
2
)54
60
66
3
)27
30
33
91011
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 120, 132 คือ = 2 x 2 x 3 = 12