โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 360 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 360 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 360 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 360 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 360 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 360 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 105, 360 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 360 คือ 15

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 360 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
360 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 105, 360 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 360 = 3 x 5 = 15

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 360 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)105
360
5
)35
120
724
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 360 คือ = 3 x 5 = 15

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 360 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 360 ด้วยจำนวนน้อย 105
        3
105
)360
315
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 105
      2
45
)105
90
15
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 45
     3
15
)45
45
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 15
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 360 = 15