โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 147294 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 147294 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 147294 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 147294 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 147294 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 147294 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 147294 คือ
1236791418214249639812614716729433444150188210021169150323383006350770148183105211636621042245494909873647147294

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 147294 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 147294 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 147294 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
147294 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7x7x167  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 105, 147294 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 147294 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 147294 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)105
147294
7
)35
49098
57014
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 147294 คือ = 3 x 7 = 21

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 147294 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 147294 ด้วยจำนวนน้อย 105
        1402
105
)147294
147210
84
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 84 ไปหาร 105
      1
84
)105
84
21
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 84
     4
21
)84
84
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 21
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 147294 = 21
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ