โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 126, 294 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 126, 294 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 126, 294 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 126, 294 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 126, 294 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 126, 294 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

ตัวประกอบของ 294 คือ
123671421424998147294

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 105, 126, 294 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 126, 294 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 126, 294 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
294 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 105, 126, 294 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 126, 294 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 126, 294 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)105
126
294
7
)35
42
98
5614
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 126, 294 คือ = 3 x 7 = 21