โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 104, 156, 260 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 156, 260 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 104, 156, 260 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104, 156, 260 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 104, 156, 260 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 156, 260 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

ตัวประกอบของ 156 คือ
12346121326395278156

ตัวประกอบของ 260 คือ
1245101320265265130260

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104, 156, 260 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 104, 156, 260 คือ 52

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 156, 260 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
104 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
156 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
260 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 104, 156, 260 ออกมา คือ 2, 2, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 104, 156, 260 = 2 x 2 x 13 = 52

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 156, 260 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)104
156
260
2
)52
78
130
13
)26
39
65
235
ตอบ ห.ร.ม.ของ 104, 156, 260 คือ = 2 x 2 x 13 = 52