โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 104, 117, 142 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 117, 142 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 104, 117, 142 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104, 117, 142 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 104, 117, 142 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 117, 142 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

ตัวประกอบของ 117 คือ
1391339117

ตัวประกอบของ 142 คือ
1271142

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104, 117, 142 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 104, 117, 142 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 117, 142 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
104 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
117 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
142 แยกตัวประกอบได้ = 2x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 104, 117, 142 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 104, 117, 142 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 104, 117, 142 = 1