โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 102, 255, 561 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 102, 255, 561 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 102, 255, 561 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 102, 255, 561 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 102, 255, 561 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 255, 561 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 102 คือ
1236173451102

ตัวประกอบของ 255 คือ
13515175185255

ตัวประกอบของ 561 คือ
1311173351187561

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 102, 255, 561 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255, 561 คือ 51

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 102, 255, 561 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
102 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
255 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
561 แยกตัวประกอบได้ = 3x11x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 102, 255, 561 ออกมา คือ 3, 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255, 561 = 3 x 17 = 51

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 255, 561 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)102
255
561
17
)34
85
187
2511
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255, 561 คือ = 3 x 17 = 51