โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 40, 1040 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 40, 1040 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 40, 1040 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 40, 1040 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 40, 1040 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 40, 1040 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 40 คือ
12458102040

ตัวประกอบของ 1040 คือ
124581013162026405265801041302082605201040

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 40, 1040 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 10, 40, 1040 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 40, 1040 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
40 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1040 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 10, 40, 1040 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 10, 40, 1040 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 40, 1040 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)10
40
1040
5
)5
20
520
14104
ตอบ ห.ร.ม.ของ 10, 40, 1040 คือ = 2 x 5 = 10