โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1, 3, 9 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 3, 9 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1, 3, 9 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 3, 9 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1, 3, 9 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 3, 9 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1 คือ
1

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 3, 9 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 3, 9 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 3, 9 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1, 3, 9 ออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 3, 9 = 3