โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1, 2, 3, 4 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 2, 3, 4 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1, 2, 3, 4 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 2, 3, 4 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1, 2, 3, 4 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 2, 3, 4 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1 คือ
1

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 2, 3, 4 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 2, 3, 4 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 2, 3, 4 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1, 2, 3, 4 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 1, 2, 3, 4 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 2, 3, 4 = 1