โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1, 17, 68 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 17, 68 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1, 17, 68 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 17, 68 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1, 17, 68 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1, 17, 68 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1 คือ
1

ตัวประกอบของ 17 คือ
117

ตัวประกอบของ 68 คือ
124173468

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1, 17, 68 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 17, 68 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1, 17, 68 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
17 แยกตัวประกอบได้ = 17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
68 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1, 17, 68 ออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1, 17, 68 = 17